LK Group Våra webbplatser Svenska
Stäng

Våra webbplatser

Vi gör hållbart byggande enkelt!

Sedan 2017 hållbarhetsrapporterar vi. Vi hoppas att rapporteringen ska öka kunskapen om och inspirera till fler hållbara initiativ, såväl internt som externt. I och med den gemensamma varumärkesplattformen som vi nu utgår ifrån, där alla bolag inom koncernen samlats under ett och samma varumärke; LK, står vi starkare inför kommande utmaningar och möjligheter. Vi får också en tydligare bild av vår påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv. För oss känns det självklart att vara en del i arbetet för en bättre värld.

Vi arbetar löpande med granskning av vår egen verksamhet. Hållbarhetsrapporten hjälper oss att ifrågasätta och agera. Den belyser vad vi gör bra men också vad som kan förbättras. Den stärker vår inställning att inte luta sig tillbaka eller köra på i samma hjulspår. Vi arbetar varje dag för att uppnå ökad hållbarhet åt våra kunder, oss själva och vår omvärld.

Läs och ladda ned vår senaste hållbarhetsrapport här: Hållbarhetsrapport

Respekt för mänskliga rättigheter och motverkan mot korruption

LK tolererar inte korruption, mutor och andra handlingar som begränsar eller snedvrider konkurrensen. All affärsverksamhet ska bedrivas i enlighet med gällande lagar och förordningar i respektive land. För att säkerställa kontrollen över vår värdekedja främjar vi långsiktiga samarbeten med såväl kunder som leverantörer.

Code of conduct

Vår Code of conduct genomsyrar hela vår verksamhet. Den tydliggör vilka krav och förväntningar vi har på våra leverantörer, till exempel att de respekterar grundläggande mänskliga rättigheter och behandlar sina anställda rättvist och med respekt.

Alla leverantörer ska skriva under Code of conduct eller visa upp en egen version som motsvarar vår. Leverantörerna ansvarar också för att uppförandekoden tillämpas i deras värdekedja.

På LK utgår vi alltid från att det finns ett bättre sätt att göra saker. Denna inställning genomsyrar även vårt miljöarbete där vi ständigt försöker minska vår miljöbelastning samt utveckla mer hållbara vägar framåt.

Som en ledande aktör inom VVS-branschen känner vi ett ansvar för att föregå med gott exempel. Vi ser lagar och miljöföreskrifter som minimikrav och strävar alltid efter att ligga steget före för att påskynda utvecklingen mot en hållbar framtid. För att säkerställa hög kvalitet och miljövänlig produktion är vi miljö-certifierade gentemot ISO 14001:2015. Vi ställer även krav på våra leverantörer och deras miljöprestanda genom en Code of conduct. 

För att ständigt utveckla mer miljöriktiga produkter, lösningar och system räcker det dock inte att ha regelverk och uttalade miljömål. Det krävs även långsiktigt engagemang, attitydförändringar och praktiska verktyg i den dagliga verksamheten. Därför avsätter vi tid och resurser åt att förankra miljöarbetet i hela organisationen. Hos LK pågår förbättringsarbetet varje dag – det är vårt bidrag till kommande generationer. 

Funktionsvariation en tillgång hos LK

LK har utvecklat en framgångsrik modell för att kombinera samhällsengagemang med affärsnytta. På vårt kontor i Helsingborg är personer med olika typer av funktionsvariationer en viktig och uppskattad del av produktionen. 

2010 utsågs LK till årets arbetsgivare (Visa vägen-priset) av Samhall för vårt engagemang och förmågan att lyfta fram affärsnyttan med att ha en mångfald i personalstyrkan. 2017 tilldelades en medarbetare stipendiet "IF Metall mot rasister, för alla människors lika värde".

Vi vill skapa en hållbar organisation och vara en attraktiv arbetsplats för befintliga och nya medarbetare. En organisation som präglas av säker arbetsmiljö, låg sjukfrånvaro, stor mångfald och jämställdhet.

Sociala förhållande och personal

Vårt ledarskap är en viktig förutsättning för att våra medarbetare ska trivas och utvecklas tillsammans med våra kunder. Alla chefer genomgår ledarskapsutbildningar med fokus på hållbart ledarskap och att sätta tydliga mål. Årligen kartlägger vi med hjälp av en medarbetarundersökning hur vi kan utvecklas som ledare och organisation. 

Det är också viktigt att alla medarbetare har kunskapen om hållbarhet och det ansvar vi har inom ramen för vår affärsmodell.

Arbetsmiljö

Vi vill att alla medarbetare ska känna sig trygga på jobbet. Som en del i arbetet med att utveckla arbetsmiljön mäter vi löpande hur medarbetarna uppfattar att vi prioriterar en säker arbetsmiljö. Utbildning är en viktig del för att identifiera och förebygga risker i arbetsmiljön. För att minska antalet arbetsolyckor använder våra produktionsenheter olika metoder som synliggör risker i arbetet och ökar kunskapen. Ett exempel är Gröna korset där vi dagligen sätter fokus på arbetsmiljön samt följer upp tillbud och olyckor.

Mångfald och jämställdhet

LK strävar efter att ha medarbetare med olika kön, nationalitet, bakgrund, ålder och erfarenheter. Vi anser att det är en förutsättning för att kunna fortsätta utvecklas som bolag. Idag har vi medarbetare från cirka 15 olika nationaliteter. Personlighet väger tungt vid våra rekryteringar och vi har en lång tradition av att inkludera medarbetare med funktionsvariationer i vår verksamhet.

Jämställdhet

Redan idag mäter vi fördelningen av antalet män och kvinnor som arbetar hos oss och vi kommer fortsatt arbeta med vår jämställdhetsplan och sätta tydliga mål för hur vi ska öka antalet kvinnliga medarbetare på alla nivåer i organisationen.